Üldtööplaan

Tegevused valdkonniti20192020VastutajaKaasatud isikud
augseptoktnovdetsjaanveebmärtsaprillmaijuuniaug
Õppe- ja kasvatustöö              
Kooli õppekavade uuendamine lähtuvalt riiklikest õppekavadest. Õppe sisu ja mahu vastavusse viimine õppekavades seatud eesmärkide ja õpitulemustega XXXXXXXX   õppealajuhatajaõpetajad
õppijat toetava hindamissüsteemi rakendamine 1.-3.klassis kõigis ainetes. Uue hindamissüsteemi välja töötamine.              XXXXXXXXXX õppealajuhatajaõpetajad
õppeaastal toimuvate õppetööd mitmekesistavate tegevuste planeerimine ja korraldamine XXXXXXXXXXXXõppealajuhatajaõpetajad
õppe-ja kasvatustöö kvaliteedinäitajate kogumine ja analüüsimine   X   X  X õppealajuhatajaõpetajad
õpetajate kaasamine tugimeetmete määramisse, rakendamisse ning tulemuslikkuse analüüsimisse XXXXXXXXXX juhtkondõpetajad, tugipersonal 
õpetaja nõustamine ja toetamine erisuste rakendamisel ja õppematerjali kohandamisel  ainetundides XXXXXXXXXX õppealajuhataja, sotsiaalpedagoog, eripedagoogõpetajad
individuaalse arengu jälgimise kaardi ja eksperthinnangu täitmine StuudiumisXXXXXXXXXXXXsotsiaalpedagoogõpetajad
Andekate õpilaste toetamise tugisüsteemi loomine     XXXXXX eripedagoogõppealajuhataja
E-õppe rakendamine, IKT integreerimine õppetundidesse, õpetajate digipädevuste kaardistamine ja koolituste planeerimine XXXXXXXXXXXIT juhtjuhtkond
õppetööks vajalike IKT vahendite analüüs ja soetamine XXX        direktorIT juht; juhtkond 
Juhtimine              
Sisehindamissüsteemi uuendamine ja rakendamineXXXXXXXXXXXXdirektorjuhtkond 
rahuloluküsitluse läbiviimine ja analüüsimine   XXX    XXXdirektorjuhtkond 
ametikohtade hindamine ja ametijuhendite kaasajastamine  XXXXXXXXXXXdirektorjuhtkond 
Õppe- ja kasvatustegevuse tulemuslikkuse analüüs   X   X  XXõppealajuhatajaõpetajad
Aineõpetajate tundide külastamine  XX XX XX  õppealajuhatajaõpetajad
E-päevikute täitmise kontroll  X X  X XX õppealajuhatajaõpetajad
Mitterahuldavate hinnete põhjuste väljaselgitamine ja analüüs.   X   X  X õppealajuhatajaõpetajad
Kooli õppe- ja kasvatustegevuse alaste dokumentide täitmise kontroll (ainenõuded, töökavad jms.).XX  XX   XXXõppealajuhatajajuhtkond 
Kooli põhimääruse ajakohastamineXXXXX       direktorjuhtkond 
Personali värbmineX          Xdirektorjuhtkond 
Arenguvestlused personaliga         XX direktorjuhtkond
Koolitusplaani koostamine personalileXXX         õppealajuhatajajuhtkond
Evakuatsiooniõppuse läbiviimine  X         majandusjuhatajajuhtkond
Koostöö huvigruppidega              
Huvigruppide kaasamine koolikultuuri loomisel läbi avatud koosviibimiste XXXXXXXXXX direktorjuhtkond
Ressursside juhtimine              
Kooli infovõrgu uuendamineXXXXXXXXXXXXIT juhtjuhtkond
Kaasaegse õpikeskkonna kujundamise lõppjärkXXXXXXXXXXXXdirektorjuhtkond