Juuru Eduard Vilde Kool on liitunud KiVa programmiga

Juuru Eduard Vilde Kool on liitunud KiVa programmiga

KiVa on koolidele suunatud kiusamise vähendamise programm, mis sisaldab tegevusi ja juhendeid nii kiusamise ennetamiseks kui kiusujuhtumite lahendamiseks. 

KiVa programmi abiga õpivad lapsed kiusamist ära tundma ning kiusamisjuhtumitele kohaselt reageerima, kusjuures suur rõhk on pealtvaatajate rolli teadvustamisel. Programm on üks süstemaatilisemaid maailmas, sisaldades hulgaliselt praktilisi tegevusi ja materjale, sh veebipõhist õpet. KiVa haarab kogu koolipere – tegevustesse on kaasatud nii kooli personal, õpilased kui ka lapsevanemad ning laias laastus on sellel kolm sammast:

  • ennetustegevused;
  • kiusamisjuhtumite lahendamine ning
  • tulemuste hindamine ja analüüs.

Ennetustöö hõlmab endas erinevaid koolidele ja lapsevanematele pakutavaid info- ja juhendmaterjale, koolide poolt korraldatavaid infopäevi, veebituge (õppematerjalid, KiVa e-õppe mäng jms), kiusamisvaba suhtumise sõnumeid kandvaid sümboleid ning praegu Eestis 1.-6. klasside õpilastega läbi viidavaid KiVa-tunde ehk 2 korda kuus toimuvaid õppetunde, kus tegeletakse õpilaste teadmiste, oskuste ja hoiakute kujundamisega selliseks, et kiusamine ei oleks laste endi poolt aktsepteeritud ning kui kiusamine peakski tekkima, oskavad lapsed selle peatamisele kaasa aidata.

Kiusujuhtumite lahendamiseks moodustatakse KiVa-koolides spetsiaalne õpetajatest, juhtkonna liikmetest või tugispetsialistidest koosnev KiVa-tiim, kes saavad põhjaliku koolituse juhtumite lahendamise metoodikast, et koolis esinevate kiusujuhtumitega tulemuslikult tegeleda ja need lahendada.

Uuringute ja analüüsi raames viiakse iga õppeaasta lõpus, s.o igal kevadel läbi anonüümsed ja veebipõhised õpilasküsitlused, et õpilaste endi vastustest näha, kuidas KiVa programmi rakendamine kiusamise esinemist koolis mõjutanud on.

Tahad rohkem teada, kuidas lapsevanemana saaksid oma lapsele toeks olla ning kiusujuhtumeid ennetada ja lahendada? Praktilisi näpunäiteid saad lapsevanemate miniõpikust- http://www.kivaprogram.net/ee_lapsevanematele/mobile/index.html

KiVa-tiimi kuuluvad

1.klassi klassijuhataja Anneli Simkin

2.klassi klassijuhataja Marika Troost

Õppealajuhataja Kaia Poom

Sotsiaalpedagoog  Merilin Mäekivi