UUS hindamissüsteem!

5-palli süsteemis hindamine, Juuru Eduard Vilde Koolis, kaob ajalukku!  

Alates septembrist 2020, minnakse Juuru koolis üle tähelisele hindamisele (ABCDEF). Kui  Eesti koolisüsteemis tervikuna ei ole see enam midagi väga uut, siis Raplamaa koolidest ollakse  esimesed, kes traditsioonilisest, 5 palli süsteemis, hindamisest loobuvad. Direktor Kalle Kõiv (koos juhtkonnaga) asus hindamissüsteemi muutma juba 2017 aastal, kooli direktori ametisse astudes. I kooliaste (1-3 kl) viidi üle sõnalisele hindamisele. Mitteeristav hindamine (arvestatud/mittearvestatud) võeti kasutusele kehalises kasvatuses, muusikas, kunstis, tehnoloogiaõpetuses, käsitöös/kodunduses, inimeseõpetuses ja informaatikas.   Tähelisele hindamisele üleminek planeeritigi  kolm aastat ette, et õpetajatel, õpilastel ja lastevanematel oleks võimalik uue süsteemiga tutvuda ja teatavas mõttes ka harjuda. Täna võib tunnistada, et hindamissüsteemi muutus Juuru Eduard Vilde Koolis on läinud suhteliselt valutult. Kardetud vastupanu ei tulnud õpilasesinduselt (õpilastelt), õppenõukogult (õpetajatelt), hoolekogult ega ka käesoleval aastal moodustatud vanematekogult. Põhjuseks ehk, et seda  teemat on juba piisavalt pikalt ja põhjalikult arutatud nii meedias, kui ka erinevatel koolitustel ja konverentsidel. Lihtsast tõest – mida laiem on hindamisskaala, seda lihtsam on õpilasel õpitulemusi parandada – on arusaadud. Ajalukku kaovad õpilase õpimotivatsiooni pärssivad hinnangute kategooriad „kahelised“, „kolmelised“, „nelja-viielised“. Esimesel kohal on õpilase individuaalne areng. Võrdlus üksnes oma enda varasemate õpitulemustega. Kooli autahvlid „nelja-viieliste“ fotodega on ümber nimetatud „Meie koolipereks“, kus koht kõikidele meie õpilastele. „Iga laps loeb!“ on meie kooli uus moto ja „kool, kus igast karjapoisist võib saada kuningas!“ on meie visiooniks järgnevatel õppeaastatel. Juuru kooli põhiväärtusteks on Hoolivus, Areng ja Avatus. Uue hindamissüsteemi kasutusele võtuga püüamegi näidata hoolivust kõikide õpilaste suhtes, eriti aga nende suhtes, kes oma arenguteel ei suuda hiilata 100% -liselt õigesti kirjutatud kontrolltöödega. Püüame olla võimalikult avatud uutele teaduspõhistele õppemeetoditele ning keskenduda nii õpilase, kui ka õpetaja ja lapsevanema individuaalsele arengule!

Kalle Kõiv
direktor